สมัครร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

ข้อมูลเจ้าของกิจการร้านค้า/หรือผู้ประกอบการหลักฐานประกอบการยื่นคำขอมีดังนี้

สำหรับท่านที่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรองห้างฯ บริษัทฯ หนังสืออนุญาต เอกสารหลักฐานที่ราชการออกให้ต้องกรอกข้อนี้มาด้วย และมีผู้ลงนามรับรอง